El blog del periodista Txerra Cirbián, desde 2005

Mes: marzo 2013

El papel: toda una revolución

El veterano crítico de cine de Radio Nacional Ruiz de Villalobos me recordaba ayer este vídeo, subido a la red por PopularLibros.com en marzo del 2010.
Me ha parecido oportuno recuperarlo por dos motivos.
El primero, para recordar a quien corresponda que el papel sigue siendo revolucionario, que no todo el mundo lee un diario, una revista o un libro en un ordenador, una tableta o un lector electrónico.
Existen aún muchas personas que no pueden, o no quieren, hacerlo. Que el periodo de transición hacia el «no papel» aún se prolongará un tiempo, pese a los deseos empresariales de reducir costes y cerrar imprentas.
El segundo motivo, más directo: arrancaros una sonrisa en el inicio de una semana que es más festiva que santa.

El veterà crític de cinema de Ràdio Nacional Ruiz de Villalobos em recordava ahir aquest vídeo, pujat a la xarxa per PopularLibros.com el març del 2010.
M’ha semblat oportú recuperar per dos motius.
El primer, per recordar a qui correspongui que el paper segueix sent revolucionari, que no tothom llegeix un diari, una revista o un llibre en un ordinador, una tauleta o un lector electrònic.
Hi ha encara moltes persones que no poden, o no volen, fer-ho. Que el període de transició cap al «no paper» encara es prolongarà un temps, tot i els desitjos empresarials de reduir costos i tancar impremtes.
El segon motiu, més directe: arrancaros un somriure en l’inici d’una setmana que és més festiva que santa.

Dietas para el espíritu

Explica el escritor Francesc Miralles Contijoch (Barcelona, 1968) en su último libro, La dieta espiritual, una serie de recetas que alimentan nuestro interior o intentan adelgazar esos problemas que afectan a nuestra mente, entre los cuales el estrés es tan solo uno de ellos.
Miralles no ofrece soluciones extraordinarias, no engaña: selecciona, recoge y resume lo que otros expertos han dicho, y lo hace con sentido común.
Por ejemplo, en su primer capítulo, en el que escribe sobre el hecho de preocuparnos en exceso, nos sugiere algo tan sencillo como dejar de preocuparnos por aquello que podría pasar y vivir el momento presente.
También que, cuando alguien nos pide consejo y has de pronosticar algo a alguien, que esa profecía no sea negativa, porque hunde al otro, sino que sea positiva y la anime a mejorar.

Explica l’escriptor Francesc Miralles Contijoch (Barcelona, 1968) en el seu últim llibre, La dieta espiritual, una sèrie de receptes que alimenten el nostre interior o intenten aprimar aquests problemes que afecten la nostra ment, entre els quals l’estrès és tan sols un d’ells .
Miralles no ofereix solucions extraordinàries, no enganya: selecciona, recull i resumeix el que altres experts han dit, i ho fa amb sentit comú.
Per exemple, en el seu primer capítol, en el qual escriu sobre el fet de preocupar en excés, ens suggereix una cosa tan senzilla com deixar de preocupar per allò que podria passar i viure el moment present.
També que, quan algú ens demana consell i has de pronosticar alguna cosa a algú, que aquesta profecia no sigui negativa, perquè enfonsa l’altre, sinó que sigui positiva i la animi a millorar.

La hora del planeta

La vida sigue y los periodistas no somos el centro del universo. Más bien al contrario.
Y ahí fuera hay cosas más importantes, como La hora del planeta, una acción que se repite anualmente desde hace siete años, a iniciativa del World Wildlife Fund for Nature (WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza, en español), una de las mayores organizaciones mundiales dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Ellos lo explican así:

«Desde hace siete años, cientos de millones de personas de todo el mundo, empresas, gobiernos y centros educativos unen sus voces en defensa del medio ambiente. Por eso, La Hora del Planeta se ha convertido en la mayor campaña de movilización y participación jamás organizada.»

Este años, además, nos animan a usar nuestras imaginación y las redes sociales para difundir la iniciativa.

«Queremos que todos, individuos, empresas, ayuntamientos y centros educativos, apuesten por ser más eficientes y autosuficientes en el uso de la energía y promuevan las energías limpias para lograr, de esta menera, reducir el nivel de emisiones de C02 del planeta. Usa tu imaginación y tus redes sociales para difundir la campaña entre tus seguidores y anímales a hacer los mismo. Cuantos más seamos, más fuerte se oirá nuestra voz.»

Así que este sábado, 23 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas, ya sabes: apaga la luz. No cuesta nada. Al contrario.

La vida segueix i els periodistes no som el centre de l’univers. Més aviat al contrari.
I a fora hi ha coses més importants, com L’hora del planeta, una acció que es repeteix anualment des de fa set anys, a iniciativa del World Wildlife Fund for Nature (WWF o Fons Mundial per a la Natura, en català), una de les organitzacions mundials dedicades a la conservació de la natura.
Ells ho expliquen així:

«Des de fa set anys, centenars de milions de persones de tot el món, empreses, governs i centres educatius uneixen les seves veus en defensa del medi ambient. Per això, L’hora del planeta s’ha convertit en la major campanya de mobilització i participació mai organitzada.»

Aquest anys, a més, ens animen a utilitzar les nostres imaginació i les xarxes socials per difondre la iniciativa.

«Volem que tots, individus, empreses, ajuntaments i centres educatius, apostin per ser més eficients i autosuficients en l’ús de l’energia i promoguin les energies netes per aconseguir, d’aquesta menera, reduir el nivell d’emissions de C02 del planeta. Utilitza teva imaginació i les teves xarxes socials per difondre la campanya entre els teus seguidors i anima’ls a fer els mateix. Com més siguem, més fort se sentirà la nostra veu.»

Així que aquest dissabte, 23 de març, de 20.30 a 21.30 hores, ja saps: apaga el llum. No costa res. Al contrari.

En huelga

Solemos decir los periodistas que no nos gusta ser noticia. Quizá por ello, cuando hemos de hablar de huelgas en nuestro sector, no lo hacemos. Estamos en huelga y sólo aparecemos en algún que otro medio digital. Uf, ¡cómo somos!
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde hace más de 30 años. Me gusta este diario. Es de los pocos grandes medios que ha apostado siempre por una línea progresista («sociata«, lo denominan mis amigos catalanistas). Ideológicamente me siento cómodo. Empresarialmente, es otra cosa. Soy un ingenuo, sí, lo reconozco.
El otro gran medio de los llamados progresistas, el primero en lectores, El País, me decepcionó a finales del año pasado -como a sus muchos miles de lectores- con el brutal despido de más de 100 periodistas. Una herida que sigue abierta.
Hace muy poquito, un par de años o tres, a lo sumo, el grupo Zeta (y El Periódico también) sufrió el desgarro de un ERE que se llevó por delante a una quinta parte de la plantilla. Desde entonces, se han ido produciendo despidos a cuentagotas, para que no se notara demasiado.

El último mazazo ha sido, hace escasas semanas el anuncio del cierre de la rotativa que Antonio Asensio inauguró hace una docena de años. Iba a ser la mayor de Europa y ahora es un agujero económico que nos arrastra a todos. El sector está fatal, desde que el papel vende menos mientras internet sube.
Probablemente, una mejor gestión, en estos tiempos, hubiera evitado o paliado la situación. Lo cierto es que la empresa quiere cerrar la imprenta. Y con ella, el despido de 102 trabajadores. No cita los daños colaterales ni otros muchos despidos que seguirán a estos en áreas ligadas a la producción.
No parece que la empresa esté dispuesta a ceder ni un ápice en sus intenciones. La economía se ha impuesto por encima del ideario original de este grupo. Lástima. ¿Cómo podemos seguir pidiendo a la gente que crea en lo que decimos, en lo que escribimos, cuando la gerencia nos impone soluciones contrarias a las que denunciamos cada día en otros empresarios?
No sé. Estoy confundido y triste, porque lo único que queremos todos es trabajar, hacerlo bien y las condiciones adecuadas.

Pero quiero seguir siendo fiel a mi profesión, y dejaros aquí la opinión de unos y de otros, de la empresa y de mis compañeros. También una nota de nuestro comité profesional que sigue pidiendo a la dirección del diario la posibilidad de poder informar a los lectores de lo que nos está pasando.

Solem dir els periodistes que no ens agrada ser notícia. Potser per això, quan hem de parlar de vagues en el nostre sector, no ho fem. Estem en vaga i només apareixem en algun mitjà digital. Uf, ¡com som!
Treball a El Periódico de Catalunya des de fa més de 30 anys. M’agrada aquest diari. És dels pocs grans mitjans que ha apostat sempre per una línia progressista («sociata», en diuen els meus amics catalanistes). Ideològicament em sento còmode. Empresarialment, és una altra cosa. Sóc un ingenu, sí, ho reconec.
L’altre gran mitjà de les anomenades progressistes, el primer a lectors, El País, em va decebre a finals de l’any passat-com als seus molts milers de lectors-amb el brutal acomiadament de més de 100 periodistes. Una ferida que continua oberta.
Fa molt poc, un parell d’anys o tres, com a màxim, el grup Zeta (i El Periódico també) va patir l’esquinç d’un ERO que es va emportar a una cinquena part de la plantilla. Des de llavors, s’han anat produint acomiadaments a comptagotes, perquè no es notés gaire.

L’últim patacada ha estat, fa escasses setmanes l’anunci del tancament de la rotativa que Antonio Asensio va inaugurar fa una dotzena d’anys. Havia de ser la més gran d’Europa i ara és un forat econòmic que ens arrossega a tots. El sector està fatal, des que el paper ven menys mentre Internet puja.
Probablement, una millor gestió, en aquests temps, hagués evitat o pal · liat la situació. La veritat és que l’empresa vol tancar la impremta. I amb ella, l’acomiadament de 102 treballadors. No cita els danys col · laterals ni molts acomiadaments que seguiran a aquests en àrees lligades a la producció.
No sembla que l’empresa estigui disposada a cedir gens en les seves intencions. L’economia s’ha imposat per sobre de l’ideari original d’aquest grup. Llàstima. Com podem seguir demanant a la gent que cregui en el que diem, en el que escrivim, quan la gerència ens imposa solucions contràries a les que denunciem cada dia a altres empresaris?
No sé. Estic confós i trist, perquè l’únic que volem tots és treballar, fer-ho bé i les condicions adequades.

Però vull seguir sent fidel a la meva professió, i deixar-vos aquí l’opinió d’uns i d’altres, de l’empresa i dels meus companys. També una nota del nostre comitè professional que segueix demanant a la direcció del diari la possibilitat de poder informar els lectors del que ens està passant.
Seguir leyendo

Hyejin June Hong

Gracias a mi amiga Joana, una cinéfila empedernida, he conocido a Hyejin June Hong, nombre de evidentes raíces orientales que pertenece a un diseñador gráfico neoyorquino.
Entre sus vídeos, ha dibujado y filmado este estupendo homenaje al director Stanley Kubrick., el autor de 2001, una odisea del espacio y La naranja mecánica, entre otras obras maestras del cine.
He rebuscado un poquito a través de internet y he encontrado su web, titulada Deadly Puppies.
También aparece en redes sociales como Linkedin, Vimeo y Youtube. Creo que la primera referencia en Twitter corresponde a CriterionCast.com.

Gràcies a la meva amiga Joana, una cinèfila empedreïda, he conegut Hyejin June Hong, nom d’evidents arrels orientals que pertany a un dissenyador gràfic novaiorquès.
Entre els seus vídeos, ha dibuixat i filmat aquest magnífic homenatge al director Stanley Kubrick, l’autor de 2001, una odissea de l’espai i La taronja mecànica, entre altres obres mestres del cinema.
He cercat una miqueta per internet i hi he trobat la seva web, titulada Deadly Puppies.. També hi apareix en xarxes socials com ara Linkedin, Vimeo i Youtube. Crec que la primera referència a Twitter correspon a Twitter corresponde a CriterionCast.com.

Ada Colau

Me sigue pareciendo enorme la capacidad luchadora de Ada Colau, la cara más conocida (que no la única) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Esta misma mañana, aparecía en el programa Els matins de TV-3 y en diferentes medios impresos.
Pero hace ya años que pelea contra los bancos y otras injusticias sociales. La vi hace ya varios años en una entrevista de La nit al dia, a cargo de Mònica Terribas.
Hoy mismo he recordado que, hace justo un año, El Periódico buscaba candidatos para el premio Català de l’Any, mi hijo Aritz me sugirió su nombre.

En efecto. Esta mujer era una desconocida para el gran público, y en eso los medios teníamos parte de culpa. Ahora está en primera línea, pero ella, inteligentemente, recuerda que su lucha es la de mucha gente.

Em segueix semblant enorme la capacitat lluitadora d’Ada Colau, la cara més coneguda (que no l’única) de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Aquest mateix matí, apareixia al programa Els matins de TV-3 i en diferents mitjans impresos.
Però fa ja anys que lluita contra els bancs i altres injustícies socials. La vaig veure fa uns quants anys en una entrevista de La nit al dia, a càrrec de la Mònica Terribas.
Avui mateix he recordat que, fa just un any, El Periódico buscava candidats per al premi Català de l’Any, el meu fill Aritz em va suggerir el seu nom.

 

En efecte. Aquesta dona era una desconeguda per al gran públic, i en això els mitjans teníem part de culpa. Ara està en primera línia, però ella, intel · ligentment, recorda que la seva lluita és la de molta gent.

Periodistas sencillos

Un compañero del diario, Andreu Farràs, me ha dado a conocer un artículo del veterano periodista inglés Tim Radford en el momento de jubilarse, hace un par de años, creo recordar.
Radford ha sido editor del periódico británico The Guardian (ha trabajado en las secciones de Ciencia, Cartas al Director y Cultura), y publicó una especie de decálogo o manifiesto con los mandamientos básicos para cualquier periodista sencillo.
Farràs lo ha publicado en el blog comunitario Paios catalans, citando a los colegas de Paper Papers, que lo tradujeron del original inglés.
Os dejo aquí sólo un par de frases, pero si queréis leerlo entero, os recomiendo esas direcciones que os acabo de citar.
El primero y el más importante de eso mandamiento:

1. Cuando te sientes a escribir habrá una sola persona importante en tu vida. Se trata de alguien a quien jamás verás llamado lector.
2. No escribes para impresionar al científico al que acabas de entrevistar, ni al profesor que fue decisivo para tu graduación, ni al editor estúpido que te rechazó o a esa persona tan atractiva que acabas de conocer en la fiesta y sabía que eras periodista (o a su madre). Escribes para impresionar a alguien que está agarrado a la barra del metro entre dos estaciones y que dejaría de leerte en un segundo si pudiera hacer algo mejor.

Por estos y los 23 restantes mandamientos descritos por Radford sigo amando esta profesión.

Un company del diari, Andreu Farràs, m’ha donat a conèixer un article del veterà periodista anglès Tim Radford en el moment de jubilar-se, fa un parell d’anys, crec recordar.
Radford ha estat editor del diari britànic The Guardian (ha treballat en les seccions de Ciència, Cartes al Director i Cultura), i va publicar una mena de decàleg o manifest amb els manaments bàsics per a qualsevol periodista senzill.
Farràs l’ha publicat al bloc comunitari Paios catalans, citant els col·legues de Paper Papers, que el van traduir de l’original anglès.
Us deixo aquí només un parell de frases, però si voleu llegir-lo sencer, us recomano aquestes adreces que us acabo d’esmentar.
El primer i el més important d’aquests manaments:

1. Quan et sents a escriure hi haurà una sola persona important en la teva vida. Es tracta d’algú a qui mai veuràs anomenat lector.
2. No escrius per impressionar al científic a qui acabes d’entrevistar, ni al professor que va ser decisiu per a la teva graduació, ni l’editor estúpid que et va rebutjar o a aquesta persona tan atractiva que acabes de conèixer a una festa i sabia que eres periodista (o a la seva mare). Escrius per impressionar a algú que està agafat a la barra del metro entre dues estacions i que deixaria de llegir-te en un segon si pogués fer alguna cosa millor.

Per aquests i els 23 restants manaments descrits per Radford segueixo estimant aquesta professió.

Telefilmes

Cuando uno se dedica desde hace tiempo a informar de lo que pasa en el cine y la televisión, a veces pierde la perspectiva.
Seguro que estaréis de acuerdo en que cada día hay mejores series y que muchas películas no alcanzan la calidad que debieran.
También es cierto, y lo decía Jota Bayona el día que recogió su premio Goya, que hay «películas grandes, medianas y pequeñas» que sí tienen esa calidad, pero que por razones que no vienen al caso no llegan como debieran al gran público.
Anoche, una de esas pequeñas películas, hecha con un presupuesto probablemente pequeño, pero con un guión resultón, unos actores adecuados y una puesta en escena funcional, la emitía sin demasiado ruido TV3.
Se titulaba Mentiders (Mentirosos) y la dirigía la actriz Sílvia Munt, que ya lleva unas cuantas películas como realizadora a sus espaldas.
Son películas para televisión. Les llamamos telefilmes. Algunos son trabajos muy dignos. Y suelen tener más audiencia en un pase que algunas películas de autor en su trayectoria por las salas de cine.
Viéndola, escribí este tuit.

Aún se puede ver durante unos días en la web de TV3.

Quan un es dedica des de fa temps a informar del que passa en el cinema i la televisió, de vegades perd la perspectiva.
Segur que estareu d’acord que cada dia hi ha millors sèries i que moltes pel·lícules no assoleixen la qualitat que haurien.
També és cert, i ho deia Jota Baiona el dia que va recollir el seu premi Goya, que «hi ha pel·lícules grans, mitjanes i petites» que sí que tenen aquesta qualitat, però que per raons que no vénen al cas no arriben com degueren al gran públic.
Ahir a la nit, una d’aquestes petites pel·lícules, feta amb un pressupost probablement petit, però amb un guió resultón, uns actors adequats i una posada en escena funcional, la emetia sense massa soroll TV3.
Es titulava Mentiders i la dirigia l’actriu Sílvia Munt, que ja porta unes quantes pel · lícules com realitzadora a la seva esquena.
Són pel·lícules per a televisió. Els anomenem telefilms. Alguns són treballs molt dignes. I solen tenir més audiència en una passada que algunes pel · lícules d’autor en la seva trajectòria per les sales de cinema.
Veient-la, vaig escriure aquesta piulada.

Aún se puede ver durante unos días en la web de TV3.

Danza acrobática

Ballet, circo, danza acrobática…
Mi amigo Jordi me pasa el enlace de este vídeo correspondiente al Duo Paradise (en Youtube les subtitulan el espectáculo como Le plus grand cabaret du monde), una pareja ucraniana que es capaz de hacer lo que veréis en la superficie de una mesa redonda y donde quien soporta el peso no siempre es el hombre.
Maravillosos, sin duda.

Ballet, circ, dansa acrobàtica…
El meu amic Jordi m’ha passat l’enllaç d’aquest vídeo corresponent al Duo Paradise (a Youtube els hi subtitulen l’espectacle com Le plus grand cabaret du monde), una parella ucraïnesa que és capaç de fer el que veureu, sobre la superfície d’una taula rodona i on qui suporta el pes no sempre és l’home.
Meravellosos, sens dubte.

© 2022 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner