El blog del periodista Txerra Cirbian

Mes: septiembre 2005

James Dean

El 30 de setembre de 1955, James Dean es va encastar amb el seu Porsche contra altre vehicle i va fer realitat la frase de «viure ràpid, morir jove i deixar un bonic cadàver». Tenia 24 anys i només tres films al darrere, però una vegada mort, va néixer el mite.
Per a retre-li homenatge, la Filmoteca de Catalunya projecta a Barcelona, en tres dies seguits, les tres pel·lícules protagonitzades per l’actor: Rebel sense causa (1955), de Nicholas Ray; A l’est de l’Edén (1954), d’Elia Kazan; i Gegant (1956), de George Stevens, que –crec recordar– es va acabar després de la seva mort, ja que a l’actor li faltava rodar algun plànol.
Com és natural, per a qui no vagi al cinema –una llàstima, perquè molts fans només han vist aquestes pel·lícules a la televisió; demà mateix, TV-3 emet Gegant–, les tres han aparegut en un pack de tres DVD. Justament vaig passar ahir per la FNAC El Triange i ho vaig veure a les prestatgeries per uns 45 euros. Val la pena.

James Dean

El 30 de septiembre de 1955, James Dean se empotró con su Porsche contra otro vehículo e hizo realidad la frase de «vivir rápido, morir joven y dejar un bonito cadáver». Tenía 24 años y sólo tres filmes a sus espaldas, pero una vez muerto, nació el mito.
Para rendirle homenaje, la Filmoteca de Catalunya proyecta en Barcelona, en tres días seguidos las tres películas protagonizadas por el actor: Rebelde sin causa (1955), de Nicholas Ray; Al este del Edén (1954), de Elia Kazan; y Gigante (1956), de George Stevens, que –creo recordar– se acabó tras su muerte, ya que al actor le faltaba rodar algún plano.
Como es natural, para quien no vaya al cine –una lástima, porque muchos fans sólo han visto estas películas en la televisión; mañana mismo, TV-3 emite Gigante–, las tres han aparecido en un pack de tres DVD. Justamente pasé ayer por la FNAC El Triange y lo vi en las estanterías por unos 45 euros. Vale la pena.

Sacristán

Quan es pronuncia el cognom Sacristán, en general la memòria gira cap al camp de la interpretació i pensa en el gran Pepe Sacristán, l’actor. Poca gent ho associa al filòsof Manuel Sacristán, un dels intel·lectuals més influents de l’esquerra catalana en els anys 70 i primers 80.
Nascut a Madrid, el 1925, i mort el 27 d’agost de 1985, a Barcelona, ciutat en la qual va viure tres dècades, aquest pensador va ser un comunista crític i atípic, «incòmode, amb una vena llibertària», com deia el seu amic i alumne Paco Fernández Buey al diari El País, a inicis d’aquest mes de setembre. Va ser el seu un dels pocs articles sobre els 20 anys de la mort del més important teòric marxista espanyol de la segona part del segle XX.
Googlejant, es poden trobar alguns enllaços i textos interessants, com el que Pere de la Fuente, del Grup de Filosofia de Santa Coloma de Gramenet, realitzava fa 10 anys i en el qual posava en relleu, una vegada més, «l’injust silenci que sobre la vida i l’obra de Sacristán patíem els últims anys».
Dintre d’un parell de mesos, del 23 al 25 de novembre, quan la universitat ja estigui a plen rendiment, es celebraran unes jornades d’homenatge. Potser llavors s’omplirà el buit en aquests mesos d’oblit… sobretot periodístic.

Sacristán

Cuando se pronuncia el apellido Sacristán, en general la memoria gira hacia el campo de la interpretación y piensa en el gran Pepe Sacristán, el actor. Poca gente lo asocia al filósofo Manuel Sacristán, uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda catalana en los años 70 y primeros 80.
Nacido en Madrid, en 1925, y fallecido el 27 de agosto de 1985, en Barcelona, ciudad en la que vivió tres décadas, este pensador fue un comunista crítico y atípico, «incómodo, con una vena libertaria», como decía su amigo y alumno Paco Fernández Buey en El País a inicios de este mes de septiembre. Fue el suyo uno de los pocos artículos sobre los 20 años de la muerte del más importante teórico marxista español de este siglo.
Googleando, pueden encontrarse algunos enlaces y textos interesantes, como el que Pere de la Fuente, del Grupo de Filosofía de Santa Coloma de Gramenet, realizaba hace 10 años y en el que ponía de relieve, una vez más, «el injusto silencio que sobre la vida y obra de Sacristán sufrido los últimos años.».
Dentro de un par de meses, del 23 al 25 de noviembre, cuando la universidad ya esté a pleno rendimiento, se celebrarán unas jornadas de homenaje. Quizá entonces se llenará el vacío en estos meses de olvido… sobre todo periodístico.

Google

Sembla mentida, però ja fa set anys que el Google existeix!
I com sempre que hi ha un aniversari, hi posen un dibuixet.
Dit així, sense més, no significa molt, però quan un palabro com googlear s’ha incorporat al nostre lèxic internauta habitual com sinònim de buscar quelcom a internet, sí ho és.
Els seus responsables han explicat el retard en la seva celebració: el passat 7 de setembre, quan Google complia oficialment 7 anys, l’huracà Katrina arrasava el sud d’EEUU, sobretot Louisiana i Nova Orleans.
Esperem que el cercador, i també servidor de correu web (Gmail) i de missatgeria instantània (Google Talk), no se’ns converteixi en un gran germà o un msgates qualsevol.

Google

Parece mentira, pero ¡ya hace siete años que apareció el buscador Google!
Y como siempre que hay algún aniversario, colocan uno de sus logos.
Dicho así, sin más, no significa mucho, pero cuando un palabro como googlear se ha incorporado a nuestro léxico internauta habitual como sinónimo de buscar algo en internet, sí lo es.
Sus responsables han explicado el retraso en su celebración: el pasado 7 de septiembre, cuando Google cumplía oficialmente 7 años, el huracán Katrina arrasaba el sur de EEUU, sobre todo Louisiana y Nueva Orleans.
Esperemos que el buscador, y también servidor de correo web (Gmail) y de mensajería instantánea (Google Talk), no se nos convierta en un gran hermano o un msgates cualquiera.

La odissea

Una parella d’amics a la treintena, amb un nen de dos anys, una amb treball fix i l’altre, autònom, estàn buscant pis, la odissea quotidiana.
Tenen la sort que el petit apartament on viuen, a un barri perifèric de Barcelona, el van poder comprar fa uns pocs anys, i així no parteixen des de zero, perquè si no és una aventura gairebé impossible.
En una de les seves recerques, m’expliquen, van veure una promoció d’una coneguda constructora, la Metro-3. Parlem de pisos de 1 i 2 dormitoris, amb saló, cuina i un bany. Ells buscaven quelcom una mica més gran, perquè… i si arriba un altre nen? Bé, doncs, 72,10 metres de superfície construïda, 63,90 de superfície útil, eren 83 milions de l’antigues pessetes!! I a aquesta quantitat s’ha de sumar un 7% d’IVA!
T’has d’hipotecar per a tota la vida i deixar part del deute als teus néts.

La odisea

Una pareja de amigos treintañeros, con un niño de dos años, una con trabajo fijo y el otro, autónomo, está buscando piso, esa odisea cotidiana. Tienen la suerte de que el pequeño apartamento donde viven, en un barrio periférico de Barcelona, lo pudieron comprar hace unos pocos años y no parten desde cero, porque si no es una aventura casi imposible.
En una de sus búsquedas, me cuentan, vieron una promoción de una conocida constructora, Metro-3. Hablamos de pisos de 1 y 2 dormitorios, con salón, cocina y un baño. Ellos buscaban algo más grande, porque… ¿y si viene otro niño? Bueno, pues 72,10 metros de superficie construida, 63,90 de superficie útil, eran ¡¡83 millones de la antiguas pesetas!! Y a esta cantidad se ha de sumar un 7% de IVA. Te has de hipotecar tú de por vida y dejar parte de la deuda a tus nietos.

Elvira Lindo

Siempre he admirado la agudeza e ironía de Elvira Lindo, a veces lindante con cierto humor absurdo. Pero otras veces, las menos, me sorprende gratamente con dardos acerados y directos, como hoy mismo en la contra de El País. Habla, en La percha, de desfiles y modelos, con una frase inicial cargada de mala uva: «Quisiera asistir a un desfile de modelos pero sólo consigo asistir a un desfile de perchas». Entre otras cosas, Lindo se pregunta, cual Manolito Gafotas, por qué el mundo de la moda desprecia «el natural encanto del cuerpo femenino, sus curvas». Y llega, al final, al «caso» Kate Moss. La perversión moral de ese mundillo al que «le gustan las mujeres de imagen enfermiza, apartan a las viciosas y saben de sobra que muchas veces una cosa y otra van de la mano».

Elvira Lindo

M’agrada l’agudesa i ironia d’Elvira Lindo, de vegades lindant amb cert humor absurd. Altres vegades, les menys, em sorprèn gratament amb dards d’acer més directes, com avui mateix a la contra d’El País.
Parla, a La percha, de desfilades i models, amb una frase inicial carregada de mala llet: «Volgués assistir a una desfilada de models però només aconsegueixo assistir a una desfilada de penjarobes».
Entre d’altres coses, Lindo es pregunta, com ho faria el seu Manolito Gafotas, per què el món de la moda menysprea «el natural encant del cos femení, les seves corbes».
I arriba, cap al final, al «cas» Kate Moss. La perversió moral d’aquest món al que «li agraden les dones d’imatge malaltissa, aparten a les vicioses i saben de sobres que moltes vegades una cosa i una altra van de la mà».

Las ONG y EEUU

Sobre el desastre de Nueva Orleans se ha dicho casi de todo. Pero se ha de reconocer que la nota que acaba publicar la federación catalana de ONG supone un punto de vista crítico a tener muy en cuenta, sobre todo por parte de un Gobierno que se dice de izquierdas.

Resumo aquí algunos párrafos del texto de la misma.

La FCONGD se solidariza con el sufrimiento de las víctimas, la procedencia étnica y social de las cuales revela que se trata de personas pobres y mayoritariamente negras. Denunciamos el abandono de la población por parte de las autoridades competentes que deja a la vista las nefastas consecuencias de una estrategia (la liberal) basada en el recorte constante de los recursos públicos y de los programas de ayuda social básica, que se materializa en un incremento progresivo de la pobreza.
(…)
Aun cuando la asistencia a las víctimas es perfectamente legítima independientemente del lugar dónde se produzca una catástrofe y de la procedencia geográfica de la ayuda, sí que es necesario esclarecer que estos fondos no pueden salir de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Estados Unidos ocupa el número 10 en el índice de desarrollo humano (…), lo cual no nos permite calificar este país precisamente de pobre ni de receptor de esas ayudas. Por lo tanto, no es ético que los gobiernos donantes y sus instituciones y organismos públicos especializados (…) desvíen partidas de las mismas por atender las necesidades de la población afectada por el huracán.
La imprevisión e incapacidad mostradas por el Gobierno de EEUU por gestionar la crisis contrastan con el volumen de las inversiones que destina a (…) la guerra y la ocupación de Irak. (…)
[Todo ello] da suficientes pistas para constatar que el desastre humanitario se podía haber evitado y que se ha desencadenado de forma nefasta a consecuencia de la imprevisión y la mala gestión gubernamental.

Les ONG i els EUA

Sobre el desastre de Nova Orleans s’ha dit quasi de tot. Però s’ha de reconèixer que la nota que acaba de fer pública la Federació Catalana d’ONG suposa un punt de vista crític a tenir molt en compte, sobretot per part d’un Govern que es diu d’esquerres.

Resumeixo aquí alguns paràgrafs del text de la nota.

«La FCONGD se solidaritza amb el sofriment de les víctimes, la procedència ètnica i social de les quals revela que es tracta de persones pobres i majoritàriament negres. Denunciem l’abandó de la població per part de les autoritats competents que deixa al descobert les nefastes conseqüències d’una estratègia (la liberal) basada en la retallada constant dels recursos públics i dels programes d’ajuda social bàsica que es materialitza en un increment progressiu de la pobresa (…)
Tot i que l’assistència a les víctimes és perfectament legítima, independentment del lloc on es produeixi una catàstrofe i de la procedència geogràfica de l’ajuda, sí que és necessari esclarir que aquests fons no poden sortir de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). Estats Units ocupa el número 10 en l’índex de desenvolupament humà (…) la qual cosa no ens permet qualificar aquest país precisament d’empobrit i, per tant, receptor d’AOD.
Per tant, no és ètic que els governs donants i les seves institucions i organismes públics especialitzats (…) desviïn partides de l’AOD per atendre les necessitats de la població afectada per l’huracà. La imprevisió i la incapacitat mostrades pel Govern dels Estats Units per gestionar la crisi contrasten, tanmateix, amb el volum de les inversions que aquest mateix Govern destina a altres afers, com la guerra i l’ocupació a l’Iraq (….)
[Tot allò] dona suficients pistes per constatar que el desastre humanitari es podia haver evitat i que s’ha desencadenat de forma nefasta a conseqüència de la imprevisió i la mala gestió governamental.

© 2023 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner