No m’agraden gens les lleis fetes a mesura… L’actual llei de partits va ser feta pel i per al PP. Crec que no és una bona norma: lliga de peus i mans al Govern socialista en un tema, el basc, que necessita molta mà esquerra, més política que lleis fetes a mesura.
Potser ara, devant la polèmica reunió de l’esquerra abertzale, només calgui recordar l’Article 21º del Títol 1º, capítol 2º, secció 1ª, la qual parla dels drets fonamentals i les llibertats públiques:
1.- «Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l’exercici d’aquest dret no caldrà autorització prèvia.»
2.- «En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar-ho prèviament a l’autoritat, la qual només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d’alteració de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns.»